Sähköiset prosessit

Kemi-Tornion AMK, 3 opintopistettä, syksy 2013

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää miten organisaation toimintaprosesseja voidaan tehostaa ja hallita sekä saavuttaa kilpailuetua tietojärjestelmien ja organisaation välisten verkostojen avulla. Opiskelija tietää yrityksen toimintaan liittyvät keskeiset tietojärjestelmät ja niiden väliset yhteydet. Opiskelija tuntee keskeiset verkostonäkemykset ja -teoriat. Opiskelija oppii ymmärtämään yrityksen toimintaan liittyvien sähköisten järjestelmien kokonaisuuksia ja miten nämä toiminnot liittyvät toisiinsa.

Sisältö

Opintojakson keskeiset sisällöt:

 • Informaatioteknologian rooli liiketoiminnassa
 • Verkostoitunut liiketoiminta
 • Prosessit liiketoiminnassa
 • Kaupankäynti ja markkinointi verkossa
 • Digitaalinen taloushallinto
 • Toiminnanohjausjärjestelmät
 • Yrityksen tietohallinto

Toteutus ja oppimismenetelmät

Lähiopetus iLinc-tunteina, sisältävät aktivoivia pieniä tehtäviä. Itsenäiset oppimistehtävät ja luentopäiväkirja.

Opiskelumateriaali

Kirjallisuus:

 • Salminen T & Lahtinen S (2008): Kohti digitaalista taloushallintoa. Wsoy.
 • Lahtinen T (2013): Verkkokaupan käsikirja. Yrityskirjat.
 • Hallavo J (2013): Verkkokaupan rautaisannos. Talentum.
 • Tieke (2013): Verkkokauppaopas.
 • Valkokari K et al. (2009): Verkostot liiketoiminnan kehittämisessä. Wsoy.
 • Laamanen K. (2007): Johda liiketoimintaa prosessien verkkona. Laatukeskus.
 • Kurki M. (2010): Pk-yrityksen tietotekniikka käytännönläheisesti. Kauppakamari
 • Kouhi M. (2013): Tuottava IT. Kauppakamari.
 • Vilpola I & Kouri I (2006): Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta C-CEI-menetelmän avulla.

Muu materiaali:
Opettajan jakama materiaali ja opiskelijan itsensä etsimä aiheeseen liittyvä materiaali.

Näyte kurssin materiaalista

Esitysmateriaalia kurssin johdanto-osuudesta.