Sähköisten palvelujen suunnittelu ja markkinointi

3 opintopistettä, Kemi-Tornion AMK, syksy 2013

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata sähköisen palvelun ja laatia siitä vaatimusmäärittelyn. Hän tuntee sähköisten palvelujen hankintaprosessin ja tuotantoprojektin vaiheet. Hän osaa suunnitella keskeiset toimenpiteet sähköisen palvelun markkinoimiseksi.

Sisältö

Opintojakson keskeiset sisällöt:

  •       Palvelujen sähköistämisen periaatteet
  •       Sähköisten palvelujen teknologinen perusta
  •       Sähköisten palvelujen erilaiset muodot
  •       Palvelun kuvaus ja vaatimusmäärittelyt
  •       Palvelun toteutuksen hankinta ja toteutusprojekti
  •       Sähköisen palvelun markkinointi

Toteutus ja oppimismenetelmät

Lähiopetus iLinc-tunteina, sisältävät aktivoivia pieniä tehtäviä.

Opiskelumateriaali

Kirjallisuus:

  •       Tuulaniemi J. (2011): Palvelumuotoilu. Talentum.
  •       Tietojärjestelmän hankinta. Talentum 2005.
  •       Jääskeläinen J (2010): Verkkopalvelun ostajan opas. Talentum.
  •       Juslen J. (2011): Nettimarkkinoinnin karttakirja. Tietosykli.

Muu materiaali:

Opettajan jakama materiaali ja opiskelijan itsensä etsimä aiheeseen liittyvä materiaali.

Näyte kurssin materiaalista

Oppimistehtävät

Ryhmätyö: Kemin kaupungin verkkosivuston uudistaminen

Kemin kaupunki uudistaa verkkosivustonsa kevään 2014 aikana. Osana opintojaksoa teemme käyttäjänäkökulmasta arvioinnin nykyisten sivujen parannustarpeista sekä keräämme ideoita ja ehdotuksia sivuston rakenteesta, sisällöstä ja toiminnoista. Ryhmien raportit menevät Kemin kaupungin työryhmän käyttöön.